Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Spadek jako instytucja prawa cywilnego

Prawo Anonymous napisał "praca licencjacka
Zarządzanie w Instytucjach Samorządowych w Kaliszu

Jest to praca napisana zgodnie ze ściśle obowiązującymi wymogami metodologicznymi, których to brak bądŹ też nieumiejętność stosowania przyczynia się często do zaniżenia oceny oraz niepotrzebnego stresu w czasie obrony. Praca ta jest napisana w oparciu o najbardziej aktualne przepisy i książki uznanych autorów, których nie sposób podważyć. Zawartość pracy oraz jej konstrukcja nie sprawią Ci kłopotu w przystosowaniu jej do swoich indywidualnych potrzeb.

Wstęp 3
Rozdział I Istota spadku 6
1. Przedmiot i funkcja prawa spadkowego 6
2. Pojęcie spadku 10
3. Prawa majątkowe i inne wchodzące w skład spadku 12
Rozdział II Dziedziczenie ustawowe i testamentowe 19
1. Zasoby dziedziczenia ustawowego 19
2. Rozporządzenie na wypadek śmierci – testament 25
3. Zachowek 34
4. Ochrona dziedziczenia 39
Rozdział III Prawa i obowiązki spadkobiercy 43
1. Współwłasność majątku spadkowego 43
2. Odpowiedzialność za długi spadkowe 47
3. Zapis i polecenie 52
4. Sposoby nabycia spadku 56
Rozdział IV Wydziedziczenie i niegodność spadkobiercy 61
1. Stwierdzenie niegodności 61
2. Wydziedziczenie 65
Rozdział V Postępowanie sądowe dotyczące spadku 70
1. Stwierdzenie nabycia spadku 70
2. Dział spadku 76
Wnioski 82
Bibliografia 85
Orzecznictwo 86

Notatka: Wstęp Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, który normuje skutki prawne śmierci człowieka w sferze przysługujących mu praw i obowiązków majątkowych o charakterze cywilnoprawnym. Pomimo przyjęcia takiej definicji, sprowadzanie roli prawa spadkowego do kształtowania jedynie stosunków o charakterze majątkowym nie byłoby trafne. Normy prawa spadkowego w sposób istotny wpływaj ą również na stosunki osobiste pomiędzy ludŹmi. Jako jedną z konsekwencji dostrzega¬nia w rozważaniach teoretycznych znaczenia prawa spadkowego dla sto¬sunków pozamają- tkowych można wskazać fakt, iż wśród najważniejszych funkcji jakie pełnią normy prawa spadkowego, zwykło się wymieniać funkcję ochrony rodziny zmarłego. W ten sposób docenia się z jednej strony istotną rolę, poważny wpływ stosunków rodzinnych na okres me zachowania przyszłego spadkodawcy, z drugiej natomiast, potrzebę właści- wego dostosowania sytuacji majątkowej powstałej wskutek jego śmierci do stosunków osobistych łączących go z członkami rodziny. Podkreśla się, iż funkcja ochrony rodziny znajduje wyraz w szeregu instytucji prawnospadkowych, które pomimo, że bezpośre- dnio dotyczą zagadnień majątkowych, służą jednakże umocnieniu więzi rodzinnych, chroniąc tak poszczególnych członków rodziny spadkodawcy jak i rodzinę jako ca¬łość. Nie negując roli prawa spadkowego dla ochrony rodziny, przeciw¬nie podkre- ślając jej istotne znaczenie, należy jednak stwierdzić, iż takie ujęcie opisuje jedynie pewien wycinek, fragment rzeczywistości. Wydaje się, iż normy prawa spadkowego mogą i powinny być analizowane nie tylko w kontekście wypełniania funkcji ochrony rodziny, ale szerzej – funkcji ochrony osób bliskich spadkodawcy. Przepisy prawa spadkowe¬go kształtuj ą bowiem sytuację majątkową i osobistą nie tylko osób połą¬czonych ze spadkodawcą więziami małżeństwa, pokrewieństwa czy przy¬sposobienia, a więc więziami o charakterze rodzinnym, lecz również podmiotów pozostających ze spadkodawcą w pewnych szczególnych bli¬skich stosunkach osobistych nie mających takiego charakteru. Takie po¬dejście nie wyłącza oczywiście potrzeby szczególnej ochrony członków rodziny spadkodawcy, pozwala natomiast chronić także tych, którzy w danych okolicznościach faktycznych pozostawali ze spadkodawcą w bliskiej więzi nie mającej charakteru rodzinnego. Umożliwia to bardziej kompleksowe spojrzenie na określone uregulowania z zakresu pra¬wa spadkowego; tworzy szerszą perspektywę."
Wysłano dnia 20-02-2007 o godz. 15:53:37 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1.5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved