Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w rozwoju infrastruktury Krakowa

Bankowość Anonymous napisał "magisterska Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
tytuł pracy magisterskiej dokładny WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA PRZYKŁADZIE MIASTA KRAKOWA.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 5
Rozdział I Środki pomocowe Unii Europejskiej 8
1. RODZAJE ŚRODKÓW POMOCOWYCH 9
2. ŚRODKI PRZEDAKCESYJNE ISPA, PHARE, SAPARD 10
3. ŚRODKI AKCESYJNE FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 17
4. RÓŻNICE MIĘDZY FUNDUSZEM ISPA A FUNDUSZEM SPÓJNOŚCI 20
5. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PROPONOWANYCH DO WSPARCIA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 21
5.1.Kryteria ogólne 21
5.2.Kryteria szczegółowe 22
5.3.Uwarunkowania finansowe i ekonomiczne projektów ekologicznych dla Funduszu Spójności 24
6. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI 26
Rozdział II Charakterystyka Spółki Miejskiej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 27
1. MIEJSCE SPÓŁKI W REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMIN 28
2. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 30
3. INFRASTRUKTURA PRODUKCYJNA 32
3.1.Infrastruktura wodociągowa 32
3.2.Infrastruktura kanalizacyjna 33
4. PRZYCHODY I KOSZTY FIRMY 34
4.1.Przychody 34
4.2.Koszty 34
5. POLITYKA INWESTYCYJNO – REMONTOWA 37
5.1.Inwestycje 37
5.2.Remonty 38
6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 39
6.1.Środki własne 39
6.2.Środki z krajowych funduszy celowych. 39
6.3.Środki z funduszy zagranicznych 40
Rozdział III Projekt inwestycyjny „ Oczyszczalni Ścieków Płaszów II ” w Krakowie 41
1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 42
1.1.Rys historyczny i przyczyny determinujące podjecie projektu 42
1.2.Aplikacja i przydział środków 43
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 45
2.1.Zakres projektu 45
2.2.Cele projektu 46
2.3.Termin realizacji projektu 47
2.4.Kontrakty dla projektu 47
3. KOSZTY PROJEKTU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 48
3.1.Koszty inwestycji 48
3.2.Źródła finansowania 49
3.3.Montaż finansowy projektu 51
4. KONTRAKTY PRZEWIDYWANE DLA WYKONANIA KONTRAKTU 51
4.1.Kontrakty dotyczące pierwotnego zakresu projektu 52
4.2.Kontrakty dotyczące poszerzenia zakresu projektu 54
5. STRUKTURY UTWORZONE DLA REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH 55
6. ORGANIZACJA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT IRP – I JEJ ZADANIA 58
6.1.Geneza powstania 58
6.2.Zadania jednostki 58
6.3.Organizacja JRP i zakres funkcji 59
Rozdział IV Umowy dotyczące finansowania oraz umowy i porozumienia organizacyjne 62
1. WYSZCZEGÓLNIENIE UMÓW I POROZUMIEŃ 63
2. UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ – MEMORANDUM FINANSOWE 64
3. UMOWY KREDYTOWA POMIĘDZY MPWiK S.A A EBOR 70
4. UMOWY GWARANCYJNE DLA UMOWY KREDYTOWEJ ZAWARTEJ Z EBOR 76
4.1.Umowa Wsparcia projektu inwestycyjnego z dnia 28.XII.2000 r 77
4.2.Umowa Przelewu Wierzytelności z rachunku bankowego z dnia 20.XII.2001 r 79
4.3.Umowa Zastawu rejestrowego Akcji z dnia 30.XI.2001r 81
5. UMOWY I POROZUMIENIA ORGANIZACYJNE 82
5.1.Umowa finansowania dotycząca wdrażania projektu ISPA 82
5.2.Porozumienia w sprawie wdrażania programu ISPA 83
5.3.Porozumienie o realizacji Projektu „ Oczyszczalnia Ścieków Płaszów ”w Krakowie w ramach programu ISPA 2000 84
5.4.Umowa pomiędzy Miastem Kraków i MPWiK S.A w Krakowie w sprawie realizacji projektu „ Oczyszczalni Ścieków Płaszów ”w Krakowie finansowanego z udziałem środków z Funduszu ISPA 85
Rozdział V Zasada rozliczania i księgowania inwestycji 87
1. PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH MEMORANDUM 88
1.1.Środki pomocowe Unii Europejskiej 88
1.2.Środki kredytowe z EBRD 89
2. ROZLICZENIE ROBÓT I USŁUG 90
3. ROZLICZENIE KONTRAKTÓW USŁUGOWYCH 90
4. ROZLICZENIE KONTRAKTÓW NA ROBOTY 91
4.1.Kosztowa zawartość ofert 91
4.2.Baza dla dokonywania rozliczeń 92
4.3.Procedura dochodzenia do wystawiania faktur 94
4.4.Ustalanie kwoty do zapłaty 95
5. KSIĘGOWE UJĘCIE I ROZLICZENIE PROJEKTU 96
5.1.Waluta rozliczeń 96
5.2.Wystawianie faktur 96
5.3.Rozliczanie kwot zatrzymanych ( gwarancyjnych ) 97
5.4.Wykorzystanie odsetek od środków ISPA 97
6. PODATKOWY ASPEKT BEZZWROTNEJ POMOCY Z UNII EUROPEJSKIEJ 98
6.1.Podatek od towarów i usług VAT 98
6.2.Podatek dochodowy od osób prawnych 99
PODSUMOWANIE 101
SPIS TABLIC 103
BIBLIOGRAFIA – OPRACOWANIA I PUBLIKACJE 104
INNE ŻRÓDŁA I MATERIAŁY – WEWNĘTRZNE FIRMY 105
STRONY INTERNETOWE 107
AKTY PRAWNE 108
"
Wysłano dnia 08-10-2007 o godz. 11:30:15 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved