Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Wpływ systemu HACCP na dystrybucję w hurtowni X

Ekonomia Anonymous napisał "Praca magisterska z częścią praktyczną, 84 strony

WSTĘP 3
1. SYSTEM HACCP 5
1.1. Historia systemu 5
1.2. Charakterystyka systemu 8
1.3. Wdrażenia systemu 13
1.4. Normy prawne regulujące system 22
2. DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW 27
2.1. Istota dystrybucji 27
2.2. Hurt jako szczebel dystrybucji 32
2.3. Detal jako szczebel dystrybucji 39
2.4. Specyfika dystrybucji żywności 44
3. CHARAKTERYSTYKA HURTOWNI X 48
3.1. Historia firmy 48
3.2. Specyfika i charakter działalności 51
3.3. Przepływ towaru 54
4. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HACCP W HURTOWNI X 66
4.1. Zakres systemu HACCP 66
4.2. Schemat procesów 66
4.3. Lista potencjalnych zagrożeń 69
4.4. Analiza zagrożeń 71
4.5. Parametry CCP 74
PODSUMOWANIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
AKTY NORMATYWNE I INNE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 80
SPIS ILUSTRACJI 82
SPIS RYSUNKÓW 83
SPIS TABEL  84


WSTĘP
 
Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano system HACCP, opisano 7 zasad stanowiących podstawowe narzędzie panowania nad jakością zdrowotną żywności, przedstawiono też regulacje prawne związane z wdrażaniem przez przedsiębiorców systemu.
Drugi rozdział przedstawia charakterystykę dystrybucji żywności.   Opisane zostały części składowe instrumentów i działań związanych z dystrybucją towarów takich jak kanały dystrybucji i fizyczny przepływ towarów. Ukazane także zostały czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji. Hurt i detal odgrywają istotną rolę w wyżej wymienionym procesie, dlatego w danym rozdziale obie sfery również zostały szczegółowo opisane, co pozwoliło przybliżyć specyficzną dystrybucje żywności.
     W rozdziale trzecim skupiono się na hurtowni X. Przedstawiono jej historię oraz działalność. W hurtowni X praca i działanie polegają na przepływie towarów, co również zostało szczegółowo opisane.
W ostatnim, czwartym rozdziale połączono dotychczasowe informacje o systemie HACCP z funkcjonowaniem hurtowni X. Omówiono zagrożenia zdrowotne oraz wskazano cele kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Wskazano zalety i niedociągnięcia.
Praca kończy się podsumowaniem, gdzie omówiono wpływ HACCP-u na działalność hurtowni X. Dołączono spis wykorzystanej literatury oraz rysunków stworzonych na potrzeby pracy.  Informacje przedstawione w pracy uzyskano stosując metodę badań dokumentacyjnych.
W niniejszej pracy, ze względu na specyfikę tematu, użyte zostaną następujące terminy:[1]
Zagrożenie – jest to czynnik mikrobiologiczny, technologiczny, fizyczny i chemiczny, który może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumenta.
Ryzyko – jest to oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.
Punkt kontroli – jest to miejsce, operacja jednostkowa lub proces, w którym czynnik mikrobiologiczny, fizyczny i chemiczny może być kontrolowany.
Krytyczny punkt kontroli – jest to miejsce, operacja jednostkowa lub proces technologiczny, w którym należy podjąć środki kontrolne w celu zapobiegania, wyeliminowania lub zminimalizowania do akceptowanego poziomu zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Dodatkową charakterystyczną cechą jest to, że są one (CCP) pod stałą kontrolą dla każdej serii produkty
Monitoring- jest to planowane i systematyczne sprawdzanie, poprzez obserwację i pomiary w celu stwierdzenia czy dany punkt krytyczny nie ,,wymyka się” spod kontroli. W procesie monitoring dokonuje się odpowiednich zapisów i rejestracji, w celu umożliwienia realizacji późniejszych analiz i weryfikacji
Działania korygujące – są to procedury postępowania w przypadku przekroczenia limitów krytycznych danym punkcie krytycznym. Działania te winny być prowadzone w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności oraz ich efektem winno być stwierdzenie środków zaradczych, które muszą być podjęte w przyszłości aby podobna sytuacja nie miała już miejsca. Wszystkie te działania muszą być odpowiednio udokumentowane w trakcie oraz zakończone stosownym protokołem, który będzie podstawą do zmiany plany HACCP.
Plan HACCP – dokument określający metody i środki zaradcze oraz przebieg działań, które winny być prowadzone w danym procesie produkcyjnym w celu opanowania zagrożeń dla jakości produktu żywnościowego.

[1] Dowgiałło Z. (red.), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, 1996, Szczecin.
"
Wysłano dnia 23-07-2012 o godz. 15:52:41 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved