Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.

Ubezpieczenia Anonymous napisał "Do ubezpieczeń społecznych odnoszą się obecnie przepisy o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym, materialnym i formalnym, międzynarodowym i wewnętrznym.

Spis treści:
Oświadczenie autora pracy i promotora  1
Wstęp  4
Wykaz skrótów  6  
ROZDZIAŁ I PODSTAWY TEORETYCZNE UBEZPIECZEŃ
1.1  Istota i znaczenie ubezpieczeń  9
1.2  Struktura systemu ubezpieczeń  25
1.3  Podmioty ubezpieczeń  35
1.4  Umowa ubezpieczenia  43
1.5  Składka na ubezpieczenie  57
1.6  Kalkulacje składek ubezpieczeń  65
1.7  Działalność ubezpieczeniowa  69
1.8  Regulacje ubezpieczeniowe  73
1.9  Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe  87
1.10 Ryzyko ubezpieczeniowe  101
1.11 System instytucji ochrony ubezpieczeniowej  114
1.12 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  123
1.13 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  127
1.14 Płatnicy składek  129 1.15 Underwriting  137 
ROZDZIAŁ II METODY UBEZPIECZENIA
2.1 Schemat ideowy metody ubezpieczeniowej  142
2.2 Interpretacja społeczna schematu ideowego metody ubezpieczeń  145
2.3 Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia  154  
ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIA WYPADKOWE  
3.1 Konstrukcja ubezpieczenia wypadkowego  161
ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE  
4.1 Istota i pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych  165
4.2 Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym  166
4.3 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  172
4.4 Ubezpieczenie AUTO CASCO  173  
ROZDZIAŁ V OMÓWIENIE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH  
5.1 AVIVA  175
5.2 ALLIANZ  177
5.3 Generali Direct  192
5.4 UNIQA 199
5.5 WARTA  202
5.6 Polski Zakład Ubezpieczeń  208    
Zakończenie  217
Wykaz aktów normatywnych  222
Orzecznictwo  223
Bibliografia  224
Wykaz stron internetowych  229
Wykaz schematów [załącznik]  231
Wykaz tabel [załącznik]  251
Wykaz wykresów [załącznik]  275
Druki [załącznik]  280

Wstęp

Do ubezpieczeń społecznych odnoszą się obecnie przepisy o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym, materialnym i formalnym, międzynarodowym i wewnętrznym. Grupuje się je w osobną gałąź prawa lub wiąże z prawem pracy albo rozpatruje jako fragment prawa ubezpieczeń. Odmienne ujęcia ubezpieczeń przyjmuje się dla celów badawczych, prawotwórczych czy dydaktycznych, dla realizacji zadań organizacyjnych lub finansowych. [1]Pierwsze formy ubezpieczeń majątkowych pojawiły się już w starożytności. Znane są przypadki zrzeszania się zainteresowanych podmiotów w celu wspólnego ponoszenia ryzyka w starożytnych Indiach, Grecji i Rzymie. Cechą charakterystyczną tych pierwszych form działalności ubezpieczeniowej była zasada wzajemności i solidarności. (…) W średniowieczu pojawiły się również małe towarzystwa ubezpieczeniowe oparte na wzajemności, które rekompensowały straty poszczególnym swoim członkom w przypadku zaistnienia szkód losowych. Ubezpieczenia w swoim rozwoju historycznym rozwinęły się początkowo z solidaryzmu społecznego, rozłożenia ryzyka na większą liczbę ludzi, a późniejszym okresie przez przejęcie ryzyka przez wyspecjalizowany podmiot, który następnie może dokonać dalszego transferu ryzyka w ramach reasekuracji. Ubezpieczenia należą do najszybciej rozwijających i przeobrażających się sektorów gospodarczych na świecie. Wojciech Muszalski termin ,,ubezpieczenie” definiuje jako określony rodzaj umowy prawa prywatnego regulowanej prawem cywilnym, a działalność ubezpieczeniowa jest określana prawem publicznym przez przepisy prawa administracyjnego w części dotyczącej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Celem pracy jest omówienie zagadnienia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W związku z tym, że od dłuższego czasu interesuję się tematyką ubezpieczeń oraz wypadków komunikacyjnych postanowiłem połączyć te dwa problemy i napisać na ten temat pracę. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia podstawy teoretyczne ubezpieczeń. Składa się on z: omówienia istoty i znaczenia ubezpieczeń, struktury systemu ubezpieczeń, podmiotów ubezpieczeń, umowy ubezpieczenia, składki na ubezpieczenie, kalkulacji składek na ubezpieczenie, finansowanie ubezpieczeń. Rozdział drugi omawia metody ubezpieczeń, czyli: schemat ideowy metody ubezpieczenia, interpretację społeczną schematu ideowego, oraz identyfikację społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia. Rozdział trzeci zajął się problematyką ubezpieczeń wypadkowych. Zostały tutaj poruszane takie problemy jak: konstrukcja ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia odszkodowawcze z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zasady wypłacania świadczeń wypadkowych. W rozdziale czwartym poruszono problematykę poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz przez ubezpieczycieli. Został omówiony wypadek drogowy, roszczenia poszkodowanych wobec zobowiązanych do naprawienia szkody, ochrona najbliższych w razie śmierci poszkodowanego, dochodzenie roszczeń przed sądem. Rozdział piąty omawia ubezpieczenia komunikacyjne, czyli istotę i pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym, ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Ubezpieczenie AUTO CASCO, pozostałe ubezpieczenia związane z ruchem pojazdów mechanicznych. Ostatni rozdział omawia ubezpieczenia komunikacyjne w poszczególnych firmach. W końcowej części pracy dokonano podsumowania całości i przedstawiono wnioski i przemyślenia na temat odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Pracę napisano na podstawie literatury przedmiotu i analizy aktów prawnych. Została wykorzystana prawno-porównawcza metoda badawcza.

[1]Z.Kluszczyńska, W.Koczur, K.Rubel, G.Szpor, T.Szumlicz, System Ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s.11
"
Wysłano dnia 19-11-2012 o godz. 14:20:52 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved